سایر خدمات دریایی و بندری

در این حوزه خدماتی همچون مدیریت و راهبری شناورها، خدمات کاریابی دریایی و … از سوی مجموعه به مشتریان ارائه می شود. برخی از خدمات دریایی ارائه شده به دلیل گستردگی و اهمیت آنها به صورت زیربخش های مجزایی از فعالیت های خدمات دریایی متین دریا درآمده اند.

  • کاریابی و تامین نیروی متخصص دریایی
  • مدیریت و راهبری شناورها
  • تهیه اقلام مصرفی مورد نیاز شناورها
  • تجهیزات تفریحی و ماهیگیری