بازرسی فنی و صدور گواهینامه

کنترل و بازرسی کشتی ها یکی از روش های شناخته شده جهت نظارت بر وضعیت فنی و ایمنی کشتی ها و شناسایی شناور های غیر استاندارد می باشد. کشور ها مجاز هستند رعایت الزامات کنوانسیون های دریایی همچون سولاس، مارپل، خط شاهین و … را بر روی شناورها بررسی نمایند و در خصوص کشتی هایی که عدم رعایت آنها محرز گشته است، اقدامات بازدارنده و اصلاحی را به اجرا درآورند. در همین راستا خدمات دریایی متین دریا با استفاده از بازرسان مجرب و کارآزموده انجام موارد فوق را در بخش کنترل و بازرسی کشتی های خارجی، ایرانی و شناور های سنتی و غیرکنوانسیونی را ارائه می نماید. همچنین کلیه بازرسی ها و تست های لازم جهت تکمیل مدارک شناورها (مانند دفترچه تعادل/پایداری شناور) نیز در خدمات دریایی متین دریا انجام شده و مدارک تهیه شده نیز با تائیدیه موسسات رده بندی تحویل مالکین محترم می گردد.

  • بازرسی فنی از شناورها جهت خروج از بندر
  • صدور گواهینامه SBM تجهیزات رادیویی و ناوبری
  • اجرای تست کجی شناورها
  • بازرسی و تست بارگذاری کرین ها و سایر تجهیزات بالابری
  • بازرسی و کارشناسی بیمه و خسارت انواع شناورها
  • اخذ تائیدیه از موسسات رده بندی همراه با صدور گواهینامه